POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI SERWISU FUTBOLOWO.PL

Zasady podstawowe

Futbolowo Sp. z o.o. z siedziba w Tarnowie, ul. Szkotnik 2B (33-100), zwana dalej „Spółką”, właściciel serwisu Futbolowo.pl (zwany dalej „Serwis”) dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność Użytkowników jej Serwisów.

Spółka:

1) przestrzega stosownych przepisów prawnych w zakresie ochrony danych osobowych

2) nie przekazuje danych Użytkowników podmiotom do tego nieuprawnionym.

3) składuje powierzone dane Użytkowników na najwyższej klasy sprzęcie w odpowiednio zabezpieczonych centrach przechowywania informacji, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby

4) minimalizuje ryzyko utraty jakichkolwiek danych na wypadek awarii wywołanych czynnikami zewnętrznymi, np. przerw w dostawie energii elektrycznej

5) ceni i szanuje prywatność Użytkowników w sieci

Serwis Futbolowo.pl ma charakter otwarty. Jedną z głównych usług Serwisu jest możliwość publikowania i rozpowszechniania informacji o Użytkowniku, drużynach sportowych, klubach, obiektach oraz innych osobach w ramach utworzonego Profilu lub Strony Internetowej w serwisie, w związku z czym dane Użytkowników oraz inne dane są powszechnie dostępne dla wszelkich podmiotów korzystających z sieci Internet. Poniższy dokument opisuje politykę prywatności Spółki. Odwiedzając Serwis akceptujesz zasady opisane w tym dokumencie.

Słowa pisane w niniejszym dokumencie z dużej litery mają znaczenie nadane w Regulaminie

Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną serwisu Futbolowo.pl, chyba że inaczej zdefiniowano je w niniejszym dokumencie.

Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) udostępnionych przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym lub później zmodyfikowanych jest Futbolowo sp. z o.o. z siedziba w Tarnowie, ul. Szkotnik 2B (33-100)

2. Spółka dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 2135) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r., poz. 1422).


 

3. Spółka przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, a także, dokonania rozliczeń z Użytkownikiem. Za zgodą Użytkownika dane osobowe mogą być przetwarzane przez Spółkę w celach statystycznych, marketingowych lub innych.

4. Spółka nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika. Spółka uprawniona jest do ujawniania danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz Regulaminu, po przedstawieniu stosownych dokumentów potwierdzających potrzebę posiadania tych danych do prowadzonych postępowań.

5. Spółka uprawniona jest do ujawnienia opracowanych zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych. Zestawienia takie dotyczą głównie oglądalności Serwisu i nie zawierają danych pozwalających na identyfikację poszczególnych Użytkowników. Ponadto Spółka może przeprowadzać za pośrednictwem Serwisu różne badania społeczne i marketingowe (w szczególności ankiety). Uzyskane odpowiedzi mogą zostać wykorzystane w celu opracowania anonimowych wyników tych ankiet oraz w celu zbiorczego opublikowania ich.

Dane wymagane podczas rejestracji

W formularzu rejestracyjnym wypełnianym podczas rejestracji Użytkownik zobowiązuje się do podania swoich następujących danych osobowych: imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania wraz z kodem pocztowym, kraj, daty i miejsca urodzenia, adresu e-mail, płci.

Użytkownik podaje także podczas hasło Użytkownika.

W Profilu wyświetlane są wszystkie dane podane podczas rejestracji, z wyłączeniem daty urodzenia, adresu poczty elektronicznej, adresu zamieszkania.

Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych. Ograniczenia

1. Spółka zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z wyżej wskazanych ustaw, w szczególności prawo wglądu do własnych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tych ustaw.

2. W zakresie wynikającym z uzyskania przez Spółkę wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Usług niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), w celu m. in. zapobieżenia powtórnej rejestracji osób, których udział w Serwisie został zakończony ze względu na niedozwolone korzystanie z Usług.

Spółka może odmówić usunięcia danych niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika, w tym niezbędnych do zablokowania możliwości ponownej rejestracji. Podstawą prawną odmowy jest art. 19 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r., poz. 1422). Odmowa usunięcia danych ma również miejsce w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa. Spółka utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Usług niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami.

Przechowywanie i ochrona informacji

1. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych przechowywana na serwerze Spółki w specjalnej strefie bezpieczeństwa zapewniającej właściwą ochronę, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z odpowiednimi przepisami.

2. Pełen dostęp do bazy danych posiada jedynie niewielka liczba uprawnionych pracowników Spółki zajmująca się administracją bazy. Ponadto ochronę danych osobowych podczas ich przekazywania zapewnia stosowany przez nas 2048-bitowy protokół bezpieczeństwa SSL.

3. Spółka daje swoim Użytkownikom możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z Usług i udostępniać o sobie informacje.

Treści zamieszczane przez Użytkowników

Komentarze oraz lista aktywności zamieszczane na Profilu, Stronach Internetowych w Serwisie, widoczne są dla wszystkich. Wiadomości prywatne przesyłane innym Użytkownikom widoczne są jedynie dla tych Użytkowników.

Informacje wysyłane do Użytkownika

1. Spółka zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikom niezapowiedzianych wiadomości. Zalicza się do nich informacje odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania Serwisu, w tym w szczególności dotyczące zmian w funkcjonowaniu.

2. Treści reklamowe związane z działalnością komercyjną Serwisu i jej kontrahentów mogą być przesyłane Użytkownikom wyłącznie za ich zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r., poz. 1422). Zgoda w tym zakresie ma charakter odwoływalny.

Strony Internetowe w Serwisie oraz linki do stron osób trzecich

1. Spółka nie sprawuje kontroli, nie zatwierdza, nie dokonuje przeglądu oraz nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez administratorów Stron Internetowych w Serwisie lub właścicieli i administratorów serwisów, do których przekierowują odsyłacze zamieszczane w Serwisie.

2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści znajdujące się na Koncie, Stronie Internetowej w Serwisie lub stronie, do której przekierowuje zamieszczany przez niego w Serwisie odsyłacz.

3. Użytkownik uznaje, że korzysta ze Stron Internetowych w Serwisie oraz stron osób trzecich na własną odpowiedzialność, oraz że Spółka nie jest odpowiedzialna za jakiekolwiek szkody lub krzywdy poniesione w związku z korzystaniem ze Stron Internetowych w Serwisie lub stron, do których przekierowują odsyłacze zamieszczane przez Użytkowników w Serwisie.

Polityka „cookies” – przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika

1. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Spółkę wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

2. Spółka używa cookies w celu dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. Celem takiego działania jest także pozyskanie wiedzy o tym jakiej informacji Użytkownicy w ramach Serwisu szukają. Spółka wykorzystuje dane pozyskane również poprzez mechanizm cookies w celach statystycznych i emisji reklam.

3. W niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią zindywidualizowany (personalizowany) dostęp do serwisów oparte są o cookies, jednak najczęściej konieczna jest przynajmniej jednorazowa autoryzacja użytkownika za pomocą hasła w czasie sesji. Wyłączenie cookies w przeglądarce przeważnie nie uniemożliwia korzystania z Usług, ale może spowodować utrudnienia.

4. Spółka oświadcza i zastrzega, że mechanizm cookies to procedura zapisu i odczytu niewielkich informacji tekstowych, wysyłanych przez serwer www i zapisywanych w urządzeniu końcowym Użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Informacje tekstowe nie identyfikują danych osobowych Użytkownika, nie mają wpływu na funkcjonowanie urządzenia końcowego lub jego oprogramowania. Spółką oświadcza, że może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych.

5. Spółka gromadzi informacje o Użytkownikach wyłącznie do własnego użytku, co nie wyłącza możliwości korzystania z mechanizmu cookies przez podmioty trzecie w ramach Serwisu, w tym przez współpracujących ze Spółką reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

6. Każdy Użytkownik może sprzeciwić się umieszczaniu niewielkich informacji tekstowych w ramach mechanizmu cookies poprzez skorzystanie z opcji wyłączenia tego mechanizmu w przeglądarce internetowej. Spółka zastrzega, jednak, że zablokowanie mechanizmu cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu lub braku możliwości personalizowania dostępnych ustawień.

Zmiany polityki ochrony prywatności oraz inne postanowienia końcowe

1. Z uwagi na okoliczność, iż Usługi świadczone przez Spółkę w ramach Serwisu mogą ulegać zmianie, Spółka może wprowadzić zmiany w niniejszym dokumencie.

2. Ogłoszenie zmian nastąpi w ten sposób, że Spółka umieści w ramach Serwisu informację o zmianach w Polityce Ochrony Prywatności. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki Ochrony Prywatności będzie się pojawiać z nową datą.

3. W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy niniejszym dokumentem a udzielonymi przez Użytkownika zgodami, niezależnie od postanowień powyższych, podstawą do podejmowania oraz określenia zakresu działań przez Spółkę są udzielone przez Użytkowników zgody.

4. Niniejszy dokument ma charakter informacyjny.

5. W przypadku pytań Użytkowników dotyczących stosowania zasad wskazanych w niniejszym dokumencie, prosimy o kontakt na adres e-mail: info@futbolowo.pl

Polityka Ochrony Prywatności z dnia 13.03.2016 r.