Przed rozpoczęciem korzystania ze serwisu internetowego futbolowo.pl Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FUTBOLOWO.PL

 

 1. Postanowienia ogólne

 2. Definicje

 3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych

 4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

 5. Konto Usługobiorcy/użytkownika

 6. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych

 7. Tryb postępowania reklamacyjnego

 8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość

 9. Własność intelektualna

 10. Odpowiedzialność

 11. Gwarancja SLA

 12. Postanowienia końcowe

 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis internetowy działający pod adresem futbolowo.pl prowadzony jest przez FUTBOLOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000801198, NIP: 9930673689, REGON: 384213391, kapitał zakładowy: 5000 zł, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Szkotnik 2B, 33-100 Tarnów, adres poczty elektronicznej (e-mail): info@futbolowo.pl.

 2. Serwis futbolowo.pl to platforma umożliwiająca samodzielne tworzenie stron internetowych oraz blogów dedykowanych piłce nożnej dotyczących określonych klubów piłkarskich oraz ich publikację metodami udostępnionymi przez Usługodawcę.

 3. Serwis działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 4. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną w usłudze SaaS przez Serwis futbolowo.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

 5. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu futbolowo.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

 6. Usługodawca wyłącznie udostępnia przestrzeni dyskowej do tworzenia stron internetowych i blogów, nie tworzy ich treści i zawartości, jak również nie pośredniczy we wzajemnych kontaktach między Usługobiorcami.

 7. W Serwisie obowiązuje zakaz prezentowania treści zabronionych przez przepisy powszechnie obowiązujące.

 8. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej Serwisu pod adresem futbolowo.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Serwisu pod adresem futbolowo.pl użyte są w celach informacyjnych.

 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

  1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

  2. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.),

  3. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),

  4. Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

2. DEFINICJE

 1. BAZA WIEDZY – treści pochodzące ze Stron Internetowych oraz Blogów (w szczególności dotyczące klubów, terminarzy czy zawodników), które trafiają automatycznie do zbioru informacji, po ich publikacji przez Usługobiorców.

 2. BLOG – Usługa Elektroniczna umożliwiająca Usługobiorcy stworzenie własnego bloga internetowego w domenie futbolowo.pl, za pośrednictwem, którego może publikować oraz udostępniać nieodpłatnie treści dedykowane piłce nożnej. Strona blogowa pozbawiona jest funkcjonalności typowo piłkarskich, takich jak terminarze, tabele czy możliwość wyświetlania kadr zespołów.

 3. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu umożliwiający stworzenie Konta. Formularz Rejestracji umożliwia stworzenie Konta odpowiadającego konkretnemu Użytkownikowi po naciśnięciu linku aktywacyjnego przesłanego na adres e-mail wskazany w momencie rejestracji.

 4. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 5. KONTO – oznaczony indywidualnym loginem oraz hasłem podanym przez Użytkownika, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Użytkownika.

 6. LICENCJA - umowa licencyjna w rozumieniu rozdziału 5 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83).

 7. OPROGRAMOWANIE – aplikacja dostarczona przez Operatora, z której korzystanie możliwe jest w modelu SaaS za pośrednictwem Serwisu.

 8. PANEL ADMINISTRATORA - internetowy system informatyczny służący do kompleksowej obsługi zadań związanych z tworzeniem oraz publikacją Blogów oraz Stron Internetowych, dostępny pod adresem futbolowo.pl, który umożliwia korzystanie z Usług oferowanych i świadczonych drogą elektroniczną zgodnie z udostępnionymi funkcjami oraz treścią Regulaminu.

 9. REGULAMIN - niniejszy regulamin Serwisu.

 10. SAAS - („Software as a Service” czyli „Oprogramowanie jako usługa”) usługa, która polega na zdalnym udostępnieniu Oprogramowania poprzez Internet. Umożliwia ona interakcję z aplikacją poprzez interfejs przeglądarki internetowej.

 11. STRONA INTERNETOWA - Usługa Elektroniczna umożliwiająca Usługobiorcy stworzenie własnej strony internetowej w domenie futbolowo.pl, za pośrednictwem której może publikować oraz udostępniać nieodpłatnie treści dedykowane określonemu klubowi piłkarskiemu lub rozgrywkom piłkarskim.

 12. SERWIS - serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem futbolowo.pl.

 13. SYSTEM KOMENTARZY - Usługa Elektroniczna udostępniona przez Usługodawcę zarejestrowanym Usługobiorcom, umożliwiająca zamieszczanie komentarzy.

 14. USŁUGODAWCA/ OPERATOR FUTBOLOWO SPÓŁKA Z O. O., numer KRS: 0000801198, NIP: 9930673689, REGON: 384213391, kapitał zakładowy: 5000 zł, ul. Szkotnik 2B, 33-100 Tarnów.

 15. USŁUGOBIORCA/UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usług Elektronicznych dostępnych w Serwisie.

 16. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.

 17. WYSZUKIWARKA - Usługa Elektroniczna udostępniona Usługobiorcom przez Usługodawcę, umożliwiająca wyszukiwanie określonych Stron, Blogów lub treści na podstawie podanych przez Usługobiorcę kryteriów.

 

3. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

  1. Baza Wiedzy;

  2. Konto w Serwisie;

  3. Tworzenie i prowadzenie Stron Internetowych lub Blogów z użyciem Oprogramowania, za pośrednictwem Panelu Administratora, w tym:

  4. wprowadzanie danych w postaci

   - aktualności,

   - terminarzy rozgrywek,

   - tabel,

   - kadr zespołów,

   - statystyk piłkarzy,

   - statystyk drużyn,

   - galerii zdjęć,

   - ankiet i innych treści

  5. dostęp do statystyk wizyt dotyczących uruchomionych Stron i Blogów oraz udostępnianych w nich treści.

 2. dodawanie Stron lub Blogów do ulubionych,

 3. Wyszukiwarka,

 4. Wysyłanie wiadomości do Użytkowników.

 • Świadczenie Usług na rzecz Usługobiorców w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie oraz cenniku Serwisu.

 • Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie Serwisu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.

 •  

  4. WARUNKI ŚWIADCZENIIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

  1. Świadczenie Usługi Elektronicznej określonej w rozdziale III pkt 1 a), d), e) oraz f) Regulaminu przez Usługodawcę jest bezpłatne.

  2. Świadczenie Usługi Elektronicznej określonej w rozdziale III pkt 1 b) oraz c) Regulaminu przez Usługodawcę jest bezpłatne albo płatne zgodnie z cennikiem Serwisu w przypadku wyboru pakietu STANDARD. Opłaty za korzystanie z Usług Elektronicznych wskazanych w wybranym pakiecie są wliczone w jego cenę. Usługodawca rozpoczyna świadczenie płatnej Usługi dopiero po jej opłaceniu przez Usługobiorcę na zasadach określonych w Regulaminie oraz w cenniku.

  3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Usługobiorca składając zamówienie pakietu, składa ofertę kupna określonej usługi na warunkach podanych w jej opisie.

  4. Cena pakietu uwidoczniona na stronie internetowej Serwisu podana jest w złotych polskich (PLN) i jest ceną brutto.

  5. Cena pakietu uwidoczniona na stronie Serwisu jest wiążąca w chwili złożenia przez Usługobiorcę zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie w trakcie trwania umowy w stosunku do Usługobiorcy, niezależnie od zmian cen w Serwisie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych pakietów po złożeniu przez Usługobiorcę zamówienia.

  6. Pakiety objęte akcjami promocyjnymi są ograniczone czasowo w terminach wskazanych przez Usługodawcę.

  7. Informacje o opłatach dostępne są w cenniku na stronie futbolowo.pl. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Usługodawcy.

  8. Usługodawca akceptuje płatności kartami kredytowymi, które to transakcje są obsługiwane za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl. Subskrypcja dostępu do usług Serwisu odnawia się automatycznie pod koniec każdego okresu rozliczeniowego. Dane dotyczące karty są przechowywane przez operatora płatności Przelewy24.pl.

  9. Usługobiorca zobowiązany jest do uiszczania opłat za świadczone Usługi, na warunkach określonych w cenniku Serwisu. Okresy płatności cyklicznych są tożsame z cyklem rozliczeniowym za użytkowanie Oprogramowania (aplikacji).

  10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wysłania drogą elektroniczną, na adres podany przy zakładaniu Konta, wiadomości przypominającej o terminie dokonania płatności.

  11. Brak wpłaty na rachunku bankowym Usługodawcy tytułem opłaty za świadczone usługi z oznaczonym terminie, skutkować będzie zawieszeniem dostępu do świadczonych płatnych usług do momentu uregulowania płatności.

  12. Strona Internetowa oraz Blog nie stanowią własności Usługobiorcy, a jedynie usługi udostępniane przez Usługodawcę na zasadzie licencji. Z chwilą rejestracji Strony lub Bloga albo uiszczenia opłaty w przypadku płatnego pakietu, Operator udziela Użytkownikowi odpłatnej, niewyłącznej Licencji na korzystanie z Oprogramowania umożliwiającego użytkowanie aplikacji, wyłącznie w celach związanych z działalnością Usługobiorcy i zgodnie z przeznaczeniem Oprogramowania.

  13. W przypadku płatnego pakietu Licencja udzielana jest na oznaczony okres abonamentowy, za jaki Użytkownik uiścił opłatę i ulega przedłużeniu z chwilą zapłaty za kolejny okres abonamentowy. W przypadku korzystania z Oprogramowania poza płatnym pakietem, Licencja udzielana jest na czas nieokreślony z okresem wypowiedzenia wynoszącym 7 dni.

  14. Użytkownik nie jest uprawniony do dokonywania we własnym zakresie lub przy udziale osób trzecich odtwarzania kodu źródłowego (ang. reverse engineering), dezasemblacji i dekompilacji Oprogramowania dostarczanego przez Serwis.

  15. Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z oprogramowania mogącego zakłócić pracę Oprogramowania dostarczanego za pośrednictwem Serwisu.

  16. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta oraz korzystania z Panelu Administratora zawierana jest na czas nieoznaczony. W przypadku zmian w Regulaminie rozpoczęta usługa będzie realizowana na dotychczasowych zasadach.

  17. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na wysyłaniu wiadomości do Użytkowników zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z danej Usługi przez Użytkownika.

  18. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Oprogramowania zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z danej Usługi przez Użytkownika.

  19. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Bazy Wiedzy zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Użytkownika,

  20. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Wyszukiwarki zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Użytkownika.

  21. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na dodawaniu Stron i Blogów do ulubionych zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Użytkownika

  22. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

   1. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,

   2. dostęp do poczty elektronicznej,

   3. przeglądarka internetowa,

   4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

  23. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

  1. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

  2. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

  3. Usługodawca zastrzega prawo do odmowy publikacji, edycji lub usunięcia treści, w tym komentarzy i zdjęć, których charakter narusza postanowienia Regulaminu, przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności, gdy zawierają elementy:

   1. powszechnie uznane za obraźliwe,

   2. o charakterze rasistowskim,

   3. o charakterze erotycznym lub pornograficznym,

   4. noszące znamiona przestępstw lub czynów nieuczciwej konkurencji,

   5. naruszające dobra osobiste, prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej,

   6. wprowadzające w błąd Usługobiorców,

   7. reklamujące inne serwisy, w tym w szczególności serwisy konkurencyjne w stosunku do futbolowo.pl,

   8. będące SPAMem lub materiałem promocyjnym,

   9. zawierające ogłoszenia o działaniach konkursowych organizowanych bez zgody Serwisu.

  4. Usługodawca zastrzega prawo do usunięcia określonych informacji z Serwisu, informując jednocześnie o tym fakcie danego Użytkownika, w przypadku gdy Usługodawca powziął wiedzę, uzasadnione podejrzenie lub stosowną informację urzędową, że umieszczając w Serwisie określone informacje, Użytkownik dokonał naruszenia, usiłowania naruszenia, obejścia lub próby obejścia powszechnie obowiązującego prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności działał lub usiłował działać na szkodę osób trzecich.

   

  5. KONTO USŁUGOBIORCY/UŻYTKOWNIKA

    1. W celu uzyskania dostępu do Usług Elektronicznych Użytkownik jest zobowiązany do dokonania Rejestracji Konta w Serwisie.

    2. Podczas przeprowadzania Rejestracji Użytkownik powinien podać aktywny adres e-mail oraz ustanowić hasło.

    3. W trakcie Rejestracji Użytkownik ustala hasło dostępu do Serwisu. Hasło powinno być poufne, a w przypadku uzyskania do niego dostępu przez osobę trzecią lub nieuprawnionego wykorzystania skrzynki e-mail przez osobę trzecią bądź innego naruszenia bezpieczeństwa należy bezzwłocznie poinformować Serwis o tym fakcie. Serwis nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do Usługobiorców za nieautoryzowane użycie Konta przez osoby trzecie.

    4. Na podany przez Usługobiorcę adres e-mail wysyłane jest potwierdzenie dokonania Rejestracji Konta.

    5. W ramach Konta Użytkownik uzyskuje możliwość zarządzania swoimi Stronami lub Blogami poprzez Panel Administratora.

   

  6. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

  1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

   1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta, prowadzenie Strony Internetowej lub Bloga).

   2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę w dowolnym momencie i bez wskazywania przyczyn za pośrednictwem Panelu Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@futbolowo.pl.

   3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy jego opóźnienie w płatnościach wynikających z korzystania z Usług dostępnych w Serwisie wynosi …. , a także gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

   4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość. Wypowiedzenie nie zwalnia Usługobiorcy od obowiązku uiszczenia opłat za spełnione przez Usługodawcę do momentu skutecznego rozwiązania umowy usługi.

  2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

  3. Rozwiązanie umowy nie zwalnia Usługobiorcy z obowiązku uiszczenia opłat należnych w związku z korzystaniem z Serwisu.

   

  7. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

  1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

   1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@futbolowo.pl.

   2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

   3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia.

   4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

   

  8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

  1. Z zastrzeżeniem pkt 3 niniejszego rozdziału, Użytkownik będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

  2. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia, w którym Konsument zawarł umowę o świadczenie usług.

  3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadku umowy, w której przedmiotem świadczenia jest usługa, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

  4. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania wykonania usługi, to ma On obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

  5. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia,
z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

   

  9. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

  1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem futbolowo.pl w tym nazwa Serwisu, jego funkcjonalności, wygląd graficzny, logotypy, elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. "layout"), znaki towarowe, Oprogramowanie oraz baza danych korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z wyjątkiem treści zamieszczanych przez Usługobiorców, które stanowią ich własność tj. wszelkich publikowanych przez nich plików w ramach Strony Internetowej lub Bloga oraz elementów wykorzystywanych na zasadach licencji, przeniesienia majątkowych praw autorskich lub dozwolonego użytku) są własnością FUTBOLOWO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000801198, NIP: 9930673689, REGON: 384213391, ul. Szkotnik 2B, 33-100 Tarnów. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony futbolowo.pl, bez zgody Usługodawcy.

  2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony futbolowo.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

   

  ODPOWIEDZIALNOŚĆ

  1. Dane osobowe Użytkowników, wprowadzane do Serwisu, stanowią ich własność.

  2. Usługodawca podejmuje wszelkie niezbędne środki do ochrony danych Użytkowników, wprowadzanych do Serwisu.

  3. Każdy Użytkownik jest zobowiązany dołożyć wszelkich starań, aby dane dostępne w Serwisie były kompletne i aktualne oraz prezentowane z należytą starannością, z uwzględnieniem istniejących okoliczności faktycznych i prawnych, w granicach dopuszczalnych przez prawo.

  4. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem informacji niejawnej lub innych tajemnic ustawowo chronionych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych, a także przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników niezgodnie z celami Serwisu lub z naruszeniem przepisów RODO.

  5. Usługodawca zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem Użytkowników o możliwych zakłóceniach w funkcjonowaniu Serwisu, w szczególności o przerwach w dostępie.

  6. Usługodawca nie jest odpowiedzialny w stosunku do Usługobiorców niebędących Konsumentami lub podmiotami objętymi ochroną konsumencką wynikającą z ustawy o prawach konsumenta:

   1. za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednio lub pośrednio (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym), powstałe z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania oprogramowania Serwisu, szkody powstałe w wyniku wyłączenia lub awarii systemu teleinformatycznego, awarii sieci energetycznej,

   2. w związku z niewłaściwym korzystaniem z Serwisu przez Usługobiorcę niebędącego Konsumentem oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których Usługobiorca łączy się z systemem Serwisu,

   3. za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu Serwisu lub spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych pobieranych przez Usługobiorców,

   4. za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu, a także utratę danych Usługobiorców niebędących Konsumentami powstałe w wyniku działania siły wyższej lub osób trzecich,

   5. za działania osób trzecich polegające na niezgodnym z powszechnie obowiązującym prawem lub Regulaminem wykorzystywaniu danych oraz materiałów umieszczonych w Serwisie,

   6. za niemożność zalogowania się w systemie Serwisu spowodowaną w szczególności: jakością połączenia, awarią systemu teleinformatycznego lub sieci energetycznej, błędną konfiguracją oprogramowania Usługobiorców niebędących Konsumentami,

   7. za skutki związane z utratą hasła.

   

  10. GWARANCJA SLA

  1. Poziom SLA oznacza zobowiązanie Usługodawcy do zapewnienia w każdym okresie miesięcznym ciągłości działania Usługi w zakresie wynikającym z Regulaminu, bez awarii i wynosi 97%.

  2. Awaria to nieprawidłowość świadczenia Usług przez Usługodawcę skutkująca przerwą w świadczeniu Usług lub istotnym obniżeniem ich jakości (przez więcej niż 15 następujących po sobie minut, z wyłączeniem zaplanowanych prac serwisowych). Awaria w rozumieniu niniejszej gwarancji SLA oznacza brak możliwości korzystania z głównych funkcji usługi, do których należy: wyświetlanie stron internetowych, obsługa DNS, przyjmowanie i wysyłanie poczty elektronicznej i przetwarzanie baz danych.

  3. Gwarancja SLA obejmuje następujący zakres:

   1. Techniczną sprawność serwera na poziomie działania usług: DNS, serwera www, bazodanowego i poczty elektronicznej.

   2. Techniczną sprawność Konta Usługobiorcy, o ile został on udostępniony, w zakresie związanym z podstawowym działaniem Usług.

  4. Gwarancja SLA nie obejmuje w szczególności wydarzeń i następstw wydarzeń związanych z:

   1. wyczerpaniem dostępnej powierzchni dyskowej na jakiejkolwiek partycji, której wykorzystanie zależy od Usługobiorcy,

   2. problemów z działaniem strony wynikających z działania skryptów na stronie, lub też z jej modyfikacją (także przez wirusy, hakerów itp.),

   3. problemów związanych z wykorzystaniem Usług do obsługi niewspółmiernie wielkiego ruchu.

   4. rozsyłaniem SPAM’u, funkcjonowaniem oprogramowania antyspamowego i antywirusowego,

   5. blokadą Usług z przyczyn określonych w Regulaminie,

   6. oknami serwisowymi - Podczas okna serwisowego Usługodawca na prawo dokonywania prac na serwerach, które mogą skutkować krótkotrwałą niedostępnością Usług. W miarę możliwości technicznych, jeśli charakter prac pozwala na ich wcześniejsze zaplanowanie, Usługodawca poinformuje o przerwach w wyprzedzeniem nie krótszym niż 24 godziny.

   7. działaniem Konta Usługobiorcy w zakresie ustawień nie związanych z głównymi funkcjami serwera.

   8. działaniem siły wyższej.

  5. Siła wyższa to zdarzenie niezależne od Usługobiorcy lub Usługodawcy, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia, w szczególności wojny, katastrofy naturalne, strajki oraz akty wydane przez organy władzy publicznej

  6. Gwarancja SLA nie obejmuje przerwy w działaniu Usług, związanych z konserwacją systemów lub innymi planowanymi czynnościami, o których Usługodawca informuje z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem.

   

  12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.

  2. Zmiany dokonane w Regulaminie Serwisu przez Usługodawcę, wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem, iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy o zmianach przez Serwis.

  3. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

  4. Wszelkie spory wynikłe między Usługodawcą, a Usługobiorcami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 6 niniejszego rozdziału.

  5. Usługobiorca będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596). Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

  6. Sądowe rozstrzyganie sporów:

   1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

   2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie Konsumentem, który nie podlega ochronie wynikającej z ustawy o prawach konsumenta, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na miejsce siedziby Usługodawcy.

   3. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.