REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ SERWISU FUTBOLOWO.PL

I. WSTĘP I DEFINICJE

§ 1 Wstęp

1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady działania Serwisu oraz zasady świadczenia i korzystania z Usług.

2. Regulamin określa uprawnienia i obowiązki Użytkowników Serwisu, a także uprawnienia, obowiązki i zakres odpowiedzialności Właściciela Serwisu jako podmiotu administrującego Serwisem.

3. Każdy potencjalny Użytkownik przed zakończeniem rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu (wraz z ewentualnymi załącznikami). Przystąpienie do korzystania z Usług oznacza wyrażenie zgody i akceptację wszystkich postanowień Regulaminu.

4. Wszelkie prawa majątkowe do Serwisu, w tym jego nazwa, koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz Baza Wiedzy, a także elementy graficzne Stron Internetowych, które zostały udostępnione Użytkownikom przez Serwis przysługują Właścicielowi Serwisu i podlegają ochronie prawnej.

§ 2 Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Administratorzy – osoby wyznaczone przez Właściciela Serwisu, odpowiedzialne za prowadzenie Serwisu, w tym w szczególności za wsparcie techniczne dla Użytkowników oraz pilnowanie porządku i przestrzeganie przepisów Regulaminu przez Użytkowników.

2. Baza Wiedzy - zbiór Danych lub Danych Osobowych zamieszczonych w Serwisie przez Użytkowników, które za zgodą Użytkowników są gromadzone oraz przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym, w ramach Usług świadczonych przez Właściciela Serwisu.

3. Dane – treści, w szczególności dane Użytkownika lub innych podmiotów, informacje, zdjęcia, wpisy, komentarze, które Użytkownik dobrowolnie umieszcza w Serwisie.

4. Dane Osobowe - zgromadzone w ramach formularza rejestracyjnego wypełnianego przez Użytkownika na etapie rejestracji do Serwisu informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przetwarzane przez Właściciela Serwisu w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w szczególności w Regulaminie, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu oraz w innych celach wskazanych w odpowiedniej zgodzie udzielonej przez Użytkownika.

5. Konto – należy przez to rozumieć istniejący w Serwisie wpis powstały w wyniku rejestracji oraz akceptacji Regulaminu, potwierdzający fakt bycia Użytkownikiem, z którego wynikają: możliwość dostępu do Usług po podaniu adresu e-mail oraz hasła, możliwość modyfikacji oraz wprowadzania nowych Danych oraz Danych Osobowych publikowanych w Profilu, możliwość modyfikacji ustawień Konta.

6. Profil – strona/przestrzeń serwerowa Serwisu, udostępniona Użytkownikowi w ramach Usług, na której znajdują się Dane lub Dane Osobowe wprowadzone przez Użytkownika, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy, które również może wykorzystywać Właściciel Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie oraz stosownych zgodach danego Użytkownika.

7. Prywatna Wiadomość – wiadomość wysyłana przez Użytkownika innemu Użytkownikowi za pośrednictwem Serwisu.

8. Regulamin – niniejszy regulamin wraz z ewentualnymi załącznikami stanowiącymi jego integralną część, określający w szczególności warunki uczestnictwa w Serwisie, prawa i obowiązki Właściciela Serwisu oraz Użytkowników związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, zasady ochrony danych osobowych, jak również zasady określające zakres odpowiedzialności Właściciela Serwisu z tytułu świadczenia usług.

9. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.futbolowo.pl prowadzony przez Właściciela Serwisu.

10. Spam - wiadomości elektroniczne (w szczególności o charakterze komercyjnym) przesyłane w ramach Serwisu za pośrednictwem Prywatnych Wiadomości, jak również umieszczane w innych miejscach Serwisu, na których otrzymywanie odbiorca nie wyraził uprzedniej zgody.

11. Strona Internetowa w Serwisie – strona internetowa www dostępna dla wszystkich użytkowników sieci Internet, stworzona przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu w ramach Usług świadczonych przez Właściciela Serwisu, na której znajdują się Dane wprowadzone przez Użytkownika.

12. Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta między Użytkownikiem, a Właścicielem Serwisu po wypełnieniu formularza rejestracyjnego z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika, o treści odpowiadającej treści Regulaminu.

13. Usługa/ Usługi - wszelkie świadczenia Właściciela Serwisu na rzecz Użytkowników wykonywane w ramach Serwisu na podstawie zawartej Umowy, w tym w szczególności możliwość założenia Profilu, możliwość założenia indywidualnej Strony Internetowej w Serwisie dla klubu, drużyny, rozgrywek obiektu sportowego albo osobistej, usługa Baza Wiedzy.

14. Usługi Płatne – Usługi, za które Właściciel Serwisu pobiera opłatę.

15. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu oraz rejestrację uzyskała dostęp do Usług oferowanych przez Właściciela Serwisu w ramach Serwisu. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego (rodzica/rodziców lub opiekuna prawnego/opiekunów prawnych) wysłanej Właścicielowi Serwisu na adres…………..


 

16. Właściciel Serwisu - podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest Agora SA z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10 (00-732), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 59944, kapitał zakładowy 50 937 386,00 PLN – wpłacony w całości; NIP 526-030-56-44, e-mail kontaktowy: info@futbolowo.pl

II. ZAWARCIE UMOWY I WARUNKI ŚWIADCZENIA Z USŁUGI

§ 3 Zawarcie i rozwiązanie umowy

1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta między Użytkownikiem, a Właścicielem Serwisu po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika. Treść Umowy odpowiada treści Regulaminu.

2. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

3. Każda ze Stron może rozwiązać Umowę bez podania przyczyn.

4. Właściciel Serwisu rozwiązuje Umowę poprzez skasowanie Konta Użytkownika w Serwisie przez Administratorów.

5. Właściciel Serwisu ma prawo do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym, w szczególności z Użytkownikiem który:

  1. podejmuje działania na szkodę innych Użytkowników oraz osób trzecich lub Właściciela Serwisu;

  2. umieszcza w Serwisie treści lub zdjęcia naruszające prawo bądź dobre obyczaje lub mające negatywny wpływ na funkcjonowanie Serwisu;

  3. kieruje do innych Użytkowników treści naruszające prawo bądź dobre obyczaje, a w szczególności zniesławiające, obraźliwe, naruszające dobra osobiste, nawołujące, nakłaniające lub podżegające do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia.

6. Użytkownik rozwiązuje umowę poprzez samodzielne skasowanie Konta Użytkownika w Serwisie. Użytkownik, który w ten sposób rozwiązuje Umowę, oświadcza, że jest świadomy bezpowrotnego usunięcia jego Danych.

§ 4 Warunki świadczenia usługi

1. Niezbędnym dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty e-mail.

2. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza dostępnego pod adresem www.futbolowo.pl/register.

3. Serwis przeznaczony jest do korzystania przez Użytkowników. Usługi świadczone są wyłącznie Użytkownikom po poprawnym zalogowaniu się na Konto.

4. Rejestrując Konto Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie warunki Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Korzystanie z Serwisu oraz Usług jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

5. Cofnięcie zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu oznacza rozwiązanie Umowy. W takim wypadku Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia swojego Konta lub zawiadomienia Administratorów o cofnięciu zgody.

6. Utworzenie i korzystanie z Konta lub Strony Internetowej w Serwisie w zakresie świadczonych przez Właściciela Serwisu Usług w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne, z wyłączeniem Usług Płatnych. Korzystanie Użytkownika z Płatnych Usług następuje po wyrażeniu przez niego zgody na zapłatę opłaty za Płatną Usługę.

7. Użytkownik zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym swoich Danych Osobowych zgodnych z prawdą, w następującym zakresie: imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania wraz z kodem pocztowym, kraju, daty i miejsca urodzenia, adresu e-mail, płci. Pola mogą zawierać tylko te dane do których zostały przeznaczone. W przypadku usunięcia tych Danych Osobowych Użytkownik traci możliwość korzystania z Serwisu. Użytkownik ma obowiązek aktualizacji Danych Osobowych. Użytkownik nie jest uprawniony do umieszczania w Serwisie Danych Osobowych osób trzecich oraz wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody tej osoby.

8. Administratorzy i Właściciel Serwisu są uprawnieni do zweryfikowania (zarówno przed zawarciem Umowy oraz w czasie jej trwania) Danych Osobowych Użytkownika na podstawie stosownych dokumentów urzędowych, które powinny być dostarczone przez Użytkownika. Nadesłanie kopii dokumentu jest dobrowolne. Jeżeli kopia dokumentu nie zostanie przesłana lub budzić będzie uzasadnione wątpliwości co do rzetelności lub prawdziwości, Administratorzy lub Właściciel Serwisu upoważniony jest do zablokowania i/lub usunięcia Konta.

9. Właściciel Serwisu ma prawo uzależnić świadczenie Usług i korzystanie z Serwisu przez Użytkownika od uprzedniego uprawdopodobnienia przez niego legalności przetwarzania Danych, Danych Osobowych oraz wizerunku udostępnionego w Serwisie, w szczególności poprzez przedstawienie zgód właściwych osób lub innych stosownych dokumentów. Nadesłanie kopii dokumentów jest dobrowolne. Jeżeli dokumenty te będą budzić wątpliwość czy osoba ma prawo umieszczać Dane, Dane Osobowe lub wizerunek, Właściciel Serwisu może odmówić zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną albo rozwiązać umowę z Użytkownikiem, jak również zablokować Konto, Stronę Internetową w Serwisie lub niektóre Usługi świadczone na rzecz tego Użytkownika w ramach Serwisu.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

§ 5 Zasady ogólne

1. Podawane przez Użytkownika Dane oraz Dane Osobowe są informacjami jawnymi, które mogą być podane do wiadomości publicznej w ramach Serwisu. W szczególności mogą one być dostępne dla Użytkowników oraz innych osób korzystających z sieci Internet. Użytkownik oświadcza, iż ma świadomość oraz wyraża zgodę na powyższe.

2. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu.

3. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników w Serwisie treści sprzecznych z prawem bądź dobrymi obyczajami, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej czy też propagujących przemoc.


4. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników w Serwisie materiałów tekstowych, graficznych, dźwiękowych, czy audiowizualnych naruszających prawa lub prawem chronione dobra osób trzecich. Użytkownik, który zamierza zamieścić w Serwisie materiał, w tym zwłaszcza zdjęcie zawierające wizerunek, zobowiązany jest zapewnić, że posiada autorskie prawo majątkowe do zdjęcia lub licencję bądź zezwolenie od podmiotu, któremu przysługują takie prawa przysługują w zakresie niezbędnym do jego rozpowszechniania w Serwisach Internetowych.


5. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników w Serwisie jakichkolwiek przekazów reklamowych oraz informacji handlowych, w tym ofert sprzedaży towarów i świadczenia usług.

6. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników w Serwisie linków do stron internetowych zawierających treści lub materiały, o których mowa w ust. 2-5 powyżej.

7. Zabrania się wykorzystywania Usług, w szczególności Wiadomości Prywatnych do rozsyłania niezamówionej informacji handlowej, reklam towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych oraz innych treści uznawanych jako Spam.

8. W przypadku stwierdzenia dopuszczenia się przez Użytkownika działań określonych w ustępach poprzedzających, Administratorzy mają prawo do usunięcia Konta. Działania Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Serwisu mogą być również uznane za przestępstwo lub wykroczenie w myśl obowiązujących przepisów. Właściciel Serwisu jest wówczas uprawniony do podjęcia stosownych czynności, w tym zmierzających do naprawienia poniesionej przez niego szkody.

9. Użytkownik oświadcza, że Dane publikowane przez niego w Serwisie są prawdziwe i nie naruszają jakichkolwiek autorskich praw majątkowych i osobistych ani innych praw osób trzecich. Użytkownik oświadcza również, że treści przedstawiające bądź odnoszące się do osób trzecich są przez niego publikowane za ich zgodą.

10. Właściciel Serwisu oraz Administratorzy zastrzegają sobie prawo do usuwania Danych, w tym w szczególności zdjęć umieszczonych w Serwisie, które uznają za niewłaściwe lub sprzeczne z Regulaminem.

10. Właściciel Serwisu ma prawo do promowania wybranych przez siebie treści Użytkowników (w tym zdjęć, materiałów dźwiękowych lub audiowizualnych) z wykorzystaniem tych treści lub ich fragmentów w ramach prowadzonej promocji Serwisu poprzez działania podejmowane na stronach innych serwisów internetowych zarządzanych przez Właściciela Serwisu. W przypadku wykorzystania poszczególnych treści lub ich fragmentów w sposób opisany powyżej, Właściciel Serwisu umieści informację wskazującą na Użytkownika, który zamieścił w Serwisie daną treść lub jej fragment.

11. Właściciel Serwisu jest uprawniony do zamieszczania reklam w Serwisie, w tym na Stronach Internetowych, w Bazie Wiedzy, na Profilach i na Stronach Internetowych w Serwisie, a przychody z tego tytułu nie będą przysługiwać w jakiejkolwiek części Użytkownikom.

§ 6 Konto Użytkownika

1. Każdy Użytkownik może mieć tylko jedno Konto, odnoszące się do jego osoby. Założenie przez Użytkownika więcej niż jednego Konta skutkowało będzie usunięciem Konta i wypowiedzeniem Umowy.

2. Zakazuje się udostępniania swojego Konta osobom trzecim, jak i korzystania z Kont należących do osób trzecich.

3. Użytkownik po zalogowaniu się na Konto ma dostęp do Usług.

4. Użytkownik po zalogowaniu się na Konto ma możliwość powiązania swojego z Danymi zgromadzonymi w Bazie Wiedzy dotyczącymi jego osoby. Po powiązaniu Konta z Danymi zgromadzonymi w Bazie Wiedzy dotyczącymi jego osoby Użytkownik ma możliwość modyfikowania i edytowania Danych dotyczących jego osoby zgromadzonych w Bazie Wiedzy.

5. Administratorzy i Właściciel Serwisu są uprawnieni do zweryfikowania (zarówno przed powiązaniem Konta z Danymi zgromadzonymi w Bazie Wiedzy oraz w czasie, kiedy powiązania takiego dokonano) Danych oraz Danych Osobowych Użytkownika na podstawie stosownych dokumentów urzędowych lub prywatnych, które powinny być dostarczone przez Użytkownika. Nadesłanie kopii dokumentu jest dobrowolne. Jeżeli kopia dokumentu nie zostanie przesłana lub budzić będzie uzasadnione wątpliwości co do rzetelności lub prawdziwości, Administratorzy lub Właściciel Serwisu mają możliwość odmowy powiązania Konta z Bazą Wiedzy lub usunięcia przedmiotowego powiązania.

§ 7 Strony Internetowe

1. Użytkownik, w ramach Usług ma możliwość założenia Strony Internetowej w Serwisie. Strona Internetowa, na której znajdują się Dane wprowadzone przez Użytkownika będzie dostępna za pośrednictwem Serwisu dla wszystkich użytkowników sieci Internet.

2. Użytkownik, który założył Stronę Internetową staje się jej administratorem i ma obowiązek dbania o jej rozwój, w szczególności poprzez systematyczną aktualizację zamieszczonych na niej Danych.

3. Właściciel Serwisu ma prawo do umieszczania własnych Danych na Stronach Internetowych w Serwisie w zakresie i czasie dowolnie określonym przez Właściciela Serwisu.

4. Administrator Strony Internetowej w Serwisie otrzymuje pełny dostęp do Danych zgromadzonych w Bazie Wiedzy z możliwością ich modyfikowania i edytowania.

5. W przypadku podejmowania przez administratora Strony Internetowej w Serwisie działań szkodliwych dla Bazy Wiedzy, w tym także działań, które są sprzeczne z ideą oraz celem Bazy Wiedzy lub działań, które w inny negatywny sposób wpływają negatywnie na Bazę Wiedzy – Właściciel Serwisu lub Administratorzy mają prawo zarówno do zablokowania, jak i usunięcia Konta Użytkownika lub Strony Internetowej w Serwisie.

6. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie treści publikowane na Stronie Internetowej.

§ 8 Usługi płatne

1. Serwis zawiera usługi płatne, do korzystania z których Użytkownik nie jest zobligowany.

2. Szczegółowy zakres tych usług oraz opłaty za ich korzystanie znajdują się w odrębnych regulaminach. Użytkownik w Serwisie wyraża zgodę na warunki regulaminów usług płatnych i zobowiązuje się do ich przestrzegania w momencie rozpoczęcia korzystania z tych Usług.

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

§ 9 Zasady Ogólne

1. Dane oraz inne treści umieszczane w Serwisie przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami osób działających w imieniu Właściciela Serwisu ani Administratorów. Właściciel Serwisu zastrzega sobie jednak prawo do: redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszający zasady współżycia społecznego. Powyższe dotyczy w szczególności Danych i innych treści zamieszczanych na Kontach oraz Stronach Internetowych. Za Dane oraz inne treści zamieszczone na tych stronach odpowiedzialny jest wyłącznie administrator Strony Internetowej.

2. Użytkownik podejmujący działania niezgodne z prawem lub wywołujące szkodę w Serwisie, w tym w szczególności zamieszczający Dane, Dane Osobowe oraz inne treści nieprawdziwe lub niezgodne z prawem, w tym naruszające dobra osobiste albo prawa autorskie i prawa pokrewne ponosi pełną odpowiedzialność cywilną względem Właściciela Serwisu oraz innych podmiotów oraz może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej.

3. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto lub Stronę Internetową w Serwisie w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Konta lub Strony Internetowej w Serwisie.

§ 10 Inne postanowienia

1. Użytkownik poprzez umieszczenie Danych w Serwisie, w tym w szczególności wizerunku, materiałów lub wypowiedzi wyraża zgodę na wykorzystywanie ich przez innych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku oraz na potrzeby prowadzonych przez Właściciela Serwisu kampanii promocyjnych.

2. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Danych, w tym z wizerunku, materiałów lub wypowiedzi stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 r., nr 24, poz. 83) z późniejszymi zmianami oraz nie stanowiących utworu w rozumieniu w/w ustawy, umieszczonych w Serwisie przez innych Użytkowników w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie wspomnianych danych, materiałów lub wypowiedzi w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie za zgodą uprawnionej osoby lub na podstawie przepisów prawa i niniejszego Regulaminu.

V. DANE OSOBOWE POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

§ 11 Dane osobowe

1. W momencie akceptacji niniejszego Regulaminu lub poprzez wyrażenie odpowiedniej zgody przy rejestracji w Serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych przez Właściciela Serwisu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, a także w Polityce Ochrony Prywatności.

2. Administratorem Danych Osobowych udostępnianych przez Użytkowników jest Agora SA z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10 (00-732), która dokonuje przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.).

3. Właściciel Serwisu przetwarza Dane Osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, a także, dokonania rozliczeń z Użytkownikiem. Za zgodą Użytkownika Dane Osobowe mogą być przetwarzane przez Właściciela Serwisu w celach statystycznych, marketingowych lub w innych celach.

4. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych Danych Osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

5. Użytkownik ma obowiązek aktualizować Dane Osobowe podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych Danych Osobowych.

6. Właściciel Serwisu uprawniony jest do ujawniania Danych Osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu.

7. Właściciel Serwisu archiwizuje Dane gromadzone w ramach Serwisu w przypadku uzyskania wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Usług niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami. Właściciel Serwisu może przetwarzać Dane Osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

8. Po usunięciu lub zablokowaniu Konta lub Strony Internetowej w Serwisie, Właściciel Serwisu przetwarza Dane Osobowe Użytkowników Serwisu w zakresie określonym w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu:

  1. należytego rozliczenia Usług w ramach Serwisu;

  2. należytego zakończenia wykonywania Usług na rzecz Użytkownika;

  3. objęcia Użytkowników szczególną ochroną.

VI. REKLAMACJE

§ 12 Zasady Ogólne

1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie Właścicielowi Serwisu wysłane przy użyciu poczty elektronicznej na adres info@futbolowo.pl.

2. Zgłoszenie reklamacyjne zostanie rozpatrzone przez Właściciela Serwisu w terminie nie przekraczającym 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 13 Zasady Ogólne

1. Regulamin jest dostępny pod adresem https://futbolowo.pl/terms-of-service

2. Wszelkie załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część.

3. Dla Użytkowników zarejestrowanych w Serwisie od dnia 12.02.2016r. Regulamin obowiązuje od dnia 12.02.2016r.; dla Użytkowników zarejestrowanych w Serwisie przed 12.02.2016r. Regulamin obowiązuje od dnia 12.03.2016r.